Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Utworzenie gminy Szczawa i gminy Grabówka U 3/17

Podmiot inicjujący postępowanie: Grupa Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 1 VI 2017 godz.: 12.00

Wniosek o zbadanie czy:

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie utworzenia gminy Szczawa i gminy Grabówka oraz § 1 i 2 tego rozporządzenia są niezgodne z:

1) art. 7, art. 92 ust. 1 Konstytucji RP oraz z art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez to, że zostały wydane przez Radę Ministrów bez dochowania trybu wymaganego do ich wydania;

2) wyrażoną w Preambule do Konstytucji RP zasadą pomocniczości oraz z art. 15 Konstytucji RP w związku z art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez to, że zostały wydane bez przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami jednostek samorządu terytorialnego, których rozporządzenie to dotyczyło.

Trybunał Konstytucyjny ogłosi orzeczenie w składzie:

M. Warciński - przewodniczący

M. Muszyński - sprawozdawca

Z. Jędrzejewski