Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tom LX: Państwo Konstytucja Prawo. Księga pamiątkowa poświęcona Sędziemu Trybunału Konstytucyjnego Profesorowi Henrykowi Ciochowi, Warszawa 2018, ISBN 978-83-87515-92-8

Spis treści

Słowo Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej

I. Profesor Henryk Cioch

Życiorys

Bibliografia prac Profesora Henryka Ciocha

Lista wypromowanych doktorów

II. Prace dedykowane Profesorowi Henrykowi Ciochowi

DOMINIK BIERECKI
Połączenie spółdzielni w likwidacji

JUSTYNA CIOCH
Umowa odwróconego kredytu hipotecznego na gruncie prawa polskiego

PAWEŁ CIOCH
Polskie sądy arbitrażowe

KATARZYNA DĘBIŃSKA-DOMAGAŁA
Więź rodzinna jako dobro osobiste w poglądach doktryny i praktyce sądowej

MARIA GINTOWT-JANKOWICZ
Samorząd terytorialny w ustroju politycznym RP

ROBERT JASTRZĘBSKI
Polskie prawo fundacyjne w twórczości Henryka Ciocha

GRZEGORZ JĘDREJEK
Umorzenie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym

ZBIGNIEW JĘDRZEJEWSKI
Obrona konieczna, agresywny i defensywny stan wyższej konieczności w prawie cywilnym i karnym – usprawiedliwienie (legalizacja) czynu zabronionego między wolnością a utylitaryzmem (proporcjonalnością, solidarnością)

SŁAWOMIRA KOTAS
Orzeczenie o kosztach postępowania w przypadku umorzenia postępowania w związku z cofnięciem pozwu

FILIP MANIKOWSKI
Rola sądu w postępowaniu o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną – wybrane zagadnienia

MARIUSZ MUSZYŃSKI
O pojęciu „prawo międzynarodowe” w perspektywie historycznej

GRZEGORZ OCIECZEK
Konstytucyjne oraz kodeksowe kontrowersje związane z instytucją świadka koronnego

MARTA OSUCHOWSKA
Podstawy sądownictwa konstytucyjnego w państwach Ameryki Łacińskiej – źródła, struktura i pierwsze doświadczenia

MARCIN ROMANOWSKI
Menschenwurde, Religionsfreiheit und der gerechte Krieg in der Rechtsdoktrin von Paulus Vladimiri (1370-1435)

TOMASZ SOKOŁOWSKI
Konstytucyjny model małżeństwa jako fundament demokratycznego ładu społecznego

MARTA STEPNOWSKA
Zasada samorządności spółdzielni a uprawnienia ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w postępowaniu lustracyjnym

JANUSZ A. STRZĘPKA
Podział spółki kapitałowej przez wydzielenie (wybrane problemy materialnoprawne i procesowe)

JOANNA STUDZIŃSKA
Skutki wyroku pozbawiającego wykonalności tytułu wykonawczego posesoryjnego wydanego przeciwko Skarbowi Państwa

PAWEŁ SUSKI
Wolność tworzenia i działania fundacji

ALEKSANDRA SYRYT
Kilka uwag o autonomii szkół wyższych – perspektywa konstytucyjna

JACEK TRZEWIK
Z rozważań nad koncepcją konstytucyjnego prawa dziedziczenia

MICHAŁ WARCIŃSKI
Dopuszczalność zasiedzenia użytkowania wieczystego

MARCIN WIELEC
Tendencje globalizacyjne w procedurze karnej

HANNA WITCZAK
O skutkach wydziedziczenia w kontekście przesłanek nabycia spadku

PIOTR ZAKRZEWSKI
Legalna definicja spółdzielni

ANDRZEJ ZIELONACKI
O celowości zakazu małżeńskiego z art. 12 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

III. Aneks

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19 grudnia 2017 r.

Wykaz postanowień TK wydanych w postępowaniu wstępnym