Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tom XLIII: Finanse komunalne a Konstytucja, redakcja naukowa H. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz, Warszawa 2012

W książce przedstawiono referaty oraz nadesłane teksty z konferencji "Finanse komunalne a Konstytucja". Główną ideą konferencji była próba podjęcia dialogu pomiędzy teoretykami i praktykami finansów komunalnych. Prelegentami byli zarówno najwybitniejsi teoretycy prawa konstytucyjnego i administracyjnego, zajmujący się szeroko rozumianą problematyką finansów komunalnych, jak i przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz eksperci ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego. Konferencja podzielona była na cztery sesje. Podczas pierwszej dyskutowano nad teoretycznymi i praktycznymi aspektami zasady adekwatności finansów jednostek samorządu terytorialnego do potrzeb wydatkowych wynikających z nałożonych na gminy, powiaty i województwa zadań publicznych. Druga, poświęcona została systemowi podatkowemu wyznaczającemu poziom dochodów samorządu terytorialnego, zwłaszcza podatkom i opłatom lokalnym oraz mechanizmom i regułom wydatkowym warunkującym skuteczność i efektywność realizacji zadań publicznych. Kolejne dwie sesje dotyczyły zasad prowadzenia gospodarki komunalnej, jej aspektów organizacyjnych i finansowych oraz negatywnych i pozytywnych mechanizmów wyrównywania finansowego w samorządzie terytorialnym, zwłaszcza praktycznych skutkom działania mechanizmu nakazującemu jednostkom o wyższych dochodach podatkowych wpłacanie części tych dochodów do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą/regionalną subwencji ogólnej.