Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Samorządowa ordynacja wyborcza K 31/06

O stwierdzenie, że:

1) Art. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 7, pkt 9, pkt 10, pkt 11, pkt 12, pkt 13, pkt 14, pkt 15, pkt 16 ustawy z dnia 6 września 2006 roku o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw są niezgodne ze wstępem do Konstytucji RP, z art. 2, art. 15, art. 169 ust. 2 Konstytucji RP oraz z art. 3 ust. 1 i 2 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 października 1985 roku;

2) Art. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 7, pkt 9, pkt 10, pkt 11, pkt 12, pkt 13, pkt 14, pkt 15, pkt 16 w związku z art. 2 ustawy z dnia 6 września 2006 roku o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw są niezgodne z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;

3) cała ustawa z dnia 6 września 2006 roku o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw jest niezgodna ze wstępem do Konstytucji RP oraz z art. 2 i art. 7 Konstytucji RP,  z art. 119 ust. 1 Konstytucji RP w związku z naruszeniem art. 70e ust. 1 Regulaminu Sejmu jako uchwalonej niezgodnie z zasadą rzetelnego i sprawnego działania instytucji publicznych oraz z zasadą demokratycznego państwa prawnego wraz z zasadami pochodnymi;

jednocześnie, na podstawie art. 187 § 2 w związku z art. 730, art. 732 oraz art. 755 k.p.c., a także w związku z art. 20 ustawy o TK wnioskodawcy składają wniosek o zabezpieczenie powództwa poprzez zakazanie, odpowiednio, Państwowej Komisji Wyborczej, wojewódzkim komisjom wyborczym, powiatowym komisjom  wyborczym i terytorialnym komisjom wyborczym stosowania następujących zaskarżonych przepisów ustawy z dnia 6 września 2006 roku o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich: art. 1 pkt 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15 i 16 do czasu rozpatrzenia sprawy przez Trybunał Konstytucyjny;