Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Samorządowa ordynacja wyborcza K 31/06

3 listopada 2006 r. o godz. 9.15 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpozna wniosek Grupy posłów na Sejm RP dotyczący samorządowej ordynacji wyborczej.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności: 
- art. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 7, pkt 9, pkt 10, pkt 11, pkt 12, pkt 13, pkt 14, pkt 15, pkt 16 ustawy z dnia 6 września 2006 roku o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ze wstępem do Konstytucji, z art. 2, art. 15, art. 169 ust. 2 Konstytucji oraz z art. 3 ust. 1 i 2 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 października 1985 roku;
- art. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 7, pkt 9, pkt 10, pkt 11, pkt 12, pkt 13, pkt 14, pkt 15, pkt 16 w związku z art. 2 ustawy z dnia 6 września 2006 roku o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji;
- całej ustawy z dnia 6 września 2006 roku o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ze wstępem do Konstytucji oraz z art. 2 i art. 7 Konstytucji,  z art. 119 ust. 1 Konstytucji w związku z naruszeniem art. 70e ust. 1 Regulaminu Sejmu jako uchwalonej niezgodnie z zasadą rzetelnego i sprawnego działania instytucji publicznych oraz z zasadą demokratycznego państwa prawnego wraz z zasadami pochodnymi.

Kwestionowane przepisy umożliwiają blokowanie list (tworzenie grupy list). Zdaniem wnioskodawców powoduje to uprzywilejowanie podmiotów, które przystępują do bloku. Przy ustalaniu wyniku głosowania na grupę list uwzględnia się także głosy oddane na komitety, których listy wchodzące w skład grupy nie uzyskały co najmniej 5 proc. oddanych, ważnych głosów. Deformuje to wynik wyborów w taki sposób, że procent mandatów uzyskanych przez dane ugrupowanie znacznie przewyższa procent zdobytych przez nie głosów. Jeśli grupę list wyborczych utworzy podmiot, na który oddana zostanie wyjątkowo duża liczba głosów z podmiotem lub kilkoma podmiotami, na które odda głosy znikoma liczba wyborców, wówczas na tę grupę list przypadnie więcej mandatów, niż samodzielnie uzyskałaby najsilniejsza lista kandydatów. W efekcie najsilniejszy będzie zdecydowanie nadreperezentowany w stosunku do rzeczywistego poparcia, którym cieszy się wśród wyborców. Może dochodzić do centralizacji partyjnej samorządów kosztem więzi lokalnych i interesów wspólnot obywateli, co jest sprzeczne zarówno z Konstytucją jak i Europejską Kartą Samorządu Lokalnego. Ustawa weszła w życie w terminie krótszym niż 14 dni od dnia ogłoszenia. Zdaniem wnioskodawców takie wprowadzenie ustawy zaskoczyło wyborców i komitety wyborcze. Ponadto cała ustawa została uchwalona niezgodnie z konstytucyjną zasadą demokratycznego państwa prawnego oraz zasadą legalizmu. Tym samym jest nieważna od samego początku.

Rozprawie będzie przewodniczył prezes TK Marek Safjan, a sprawozdawcami będą: sędzia TK Adam Jamróz i sędzia TK Jerzy Stępień.