Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kodeks wyborczy. K 9/11

O zbadanie zgodności:

1) a) art. 4 § 2 i 3, art. 26 § 3, art. 39 § 2 w części obejmującej wyrazy "Jeżeli głosowanie przeprowadza się w ciągu jednego dnia", art. 39 § 3, art. 39 § 7 zdanie drugie w części od wyrazów "a jeżeli głosowanie przeprowadza się w ciągu dwóch dni" do końca zdania, art. 43 i art. 69 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy z art. 2, art. 98 ust. 2 i 5 oraz art. 128 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a ponadto

b) art. 4 § 2 wymienionej wyżej ustawy również z art. 7 Konstytucji RP;

2) a) art. 38 § 1 w części obejmującej wyrazy "z zastrzeżeniem przepisów rozdziału 7", art. 51 § 1 w części obejmującej wyrazy "jego pełnomocnik", cały rozdział 7 w dziale I, art. 75 § 3 w części obejmującej wyrazy "a także liczbę wyborców głosujących przez pełnomocnika", art. 228 § 1 pkt 3, art. 270 § 1 pkt 3, art. 357 § 2 pkt 3, art. 360 § 2 pkt 3, art. 442 § 2 pkt 3, art. 488 § 3 pkt 3, art. 511 i art. 512 wymienionej wyżej ustawy z art. 2 i z art. 62 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP,
a ponadto  

b) art. 38 § 1 w części obejmującej wyrazy "z zastrzeżeniem przepisów rozdziału 7", art. 51 § 1 w części obejmującej wyrazy "jego pełnomocnik", cały rozdział 7 w dziale I, art. 75 § 3 w części obejmującej wyrazy "a także liczbę wyborców głosujących przez pełnomocnika" i art. 228 § 1 pkt 3 ustawy powołanej wyżej również z art. 96 ust. 2 Konstytucji RP,

c) art. 38 § 1 w części obejmującej wyrazy "z zastrzeżeniem przepisów rozdziału 7", art. 51 § 1 w części obejmującej wyrazy "jego pełnomocnik", cały rozdział 7 w dziale I, art. 75 § 3 w części obejmującej wyrazy "a także liczbę wyborców głosujących przez pełnomocnika" i art. 270 § 1 pkt 3 wymienionej wyżej ustawy również z art. 97 ust. 2 Konstytucji RP,

d) art. 38 § 1 w części obejmującej wyrazy "z zastrzeżeniem przepisów rozdziału 7", art. 51 § 1 w części obejmującej wyrazy "jego pełnomocnik", cały rozdział 7 w dziale I wymienionej wyżej ustawy oraz jej art. 75 § 3 w części obejmującej wyrazy "a także liczbę wyborców głosujących przez pełnomocnika" również z art. 127 ust. 1 Konstytucji RP,

e) art. 38 § 1 w części obejmującej wyrazy "z zastrzeżeniem przepisów rozdziału 7", art. 51 § 1 w części obejmującej wyrazy "jego pełnomocnik", cały rozdział 7 w dziale I wymienionej wyżej ustawy oraz jej art. 75 § 3 w części obejmującej wyrazy "a także liczbę wyborców głosujących przez pełnomocnika" i art. 442 § 2 pkt 3 wymienionej wyżej ustawy

również z art. 169 ust. 2 zdanie pierwsze Konstytucji RP;

3) art. 38 § 2, art. 45 § 2 i cały rozdział 8 w dziale I wymienionej wyżej ustawy z art. 2, art. 96 ust. 2, art. 97 ust. 2, art. 98 ust. 2 i 5, art. 127 ust. 1 oraz 128 ust. 2 Konstytucji RP;

4) art. 110 § 4 i art. 495 § 1 pkt 4 wymienionej ustawy z art. 2, a także z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;

5) cały rozdział 2 w dziale IV, art. 264 § 1, cały rozdział 6 w dziale IV, art. 272 § 3, art. 273 § 1 i 4 oraz art. 274 wymienionej wyżej ustawy wraz z załącznikiem nr 2, o którym mowa w jej art. 261 § 3 z art. 2, z art. 62 ust. 1 w związku z art. 32 § 1 oraz z art. 121 ust. 2 Konstytucji RP;

6) art. 10 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Przepisy wprowadzające
ustawę Kodeks wyborczy w zakresie, w jakim stanowi o utracie mocy obowiązującej przepisów rozdziału 25, art. 195 ust. 1, rozdziału 29, art. 205 ust. 3, art. 206 ust. 1 i art. 207 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wraz z załącznikiem nr 2, o którym mowa w art. 192 ust. 4 tejże ustawy z art. 100 ust. 3 w związku z art. 2, art. 4 ust. 2 i art. 62 ust. 1 Konstytucji RP;

7) art. 16 ust. 1 i 2 w związku z art. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy w zakresie, w jakim dopuszcza, aby do wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w roku 2011 na podstawie art. 98 ust. 2 Konstytucji miały zastosowanie przepisy Kodeksu wyborczego, a nie przepisy dotychczasowe z art. 2 oraz art. 10 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;

8) ustawa z dnia 3 lutego 2011 roku o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy w całości z art. 2, a także z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;