Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności. P 28/08

Czy § 182 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych, stanowiący, że w odniesieniu do określonej w nim (z uwagi na rodzaj tytułu egzekucyjnego i krąg występujących podmiotów) kategorii spraw "sąd nie wydaje oddzielnego postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności" jest zgodny z:

1. art. 41 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych w związku z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;

2. art. 354 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego i art. 18 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny wykonawczy;

3. art. 795 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego w związku z art. 78 oraz art. 176 ust. 1 Konstytucji RP;