Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności. P 28/08

22  listopada 2010 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie VI Wydział Penitencjarny dotyczące nadania tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności § 182 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych, stanowiącego, że w odniesieniu do określonej w nim (z uwagi na rodzaj tytułu egzekucyjnego i krąg występujących podmiotów) kategorii spraw "sąd nie wydaje oddzielnego postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności" z:
1. art. 41 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych w związku z art. 92 ust. 1 konstytucji;
2. art. 354 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego i art. 18 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny wykonawczy;
3. art. 795 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego w związku z art. 78 oraz art. 176 ust. 1 konstytucji.

Sąd rejonowy prawomocnym wyrokiem wymierzył Ignacemu D. grzywnę oraz zasądził koszty sądowe na rzecz Skarbu Państwa. Wyrok został opatrzony klauzulą wykonalności i komornikowi zlecono egzekucję należności. Siódmego dnia po doręczeniu zawiadomienia, a zatem w terminie przewidzianym przez kodeks postępowania cywilnego, Ignacy D. złożył zażalenie kwestionując zasadność egzekucji i domagając się uchylenia klauzuli wykonalności.

Zdaniem sądu pytającego Regulamin urzędowania sądów powszechnych, wbrew uregulowaniom kodeksowym, zwalnia sąd z obowiązku sporządzenia postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności, co jest niezgodne z konstytucją. Ponadto popada też w sprzeczność z kodeksem karnym wykonawczym i kodeksem postępowania cywilnego stawiającymi kategoryczny wymóg, by decyzje sądów przybierały postać orzeczeń.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Mirosław Wyrzykowski, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Andrzej Rzepliński.