Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ochrona prawa własność SK 57/03

O stwierdzenie, że art. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece rozumiany w ten sposób, że obalenie domniemania wynikającego ze wskazanego przepisu może nastąpić jedynie w drodze powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, a nie w drodze innego powództwa, w ramach którego dochodzone są uprawnienia płynące z własności jest niezgodny z art. 64 ust. 2 w związku z art. 21 oraz art. 77 w związku z art. 64 ust. 2 Konstytucji RP;