Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ograniczenie przesłanek wznowienia postępowania w sprawach gospodarczych. SK 6/09

O zbadanie zgodności art. 47922 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego, dodanego do tej ustawy przez art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 24 maja 1989 roku o rozpoznawania przez sądy spraw gospodarczych z dniem 1 października 1989 roku, w zakresie ograniczającym przesłanki do wznowienia postępowania w sprawach gospodarczych do upływu dwóch lat od uprawomocnienia się wyroku, przy jedynej możliwości przekroczenia tego okresu przy braku możliwości działania przez stronę lub nienależytą jej reprezentację, z art. 190 ust. 4 w związku art. 2, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP;