Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ograniczenie przesłanek wznowienia postępowania w sprawach gospodarczych. SK 6/09

20 października 2009 r. o godz. 13.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną spółki 4G POLSKA sp. z o.o. dotyczącą ograniczenia przesłanek wznowienia postępowania w sprawach gospodarczych.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 47922 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego, dodanego do tej ustawy przez art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 24 maja 1989 roku o rozpoznawania przez sądy spraw gospodarczych z dniem 1 października 1989 roku, w zakresie ograniczającym przesłanki do wznowienia postępowania w sprawach gospodarczych do upływu dwóch lat od uprawomocnienia się wyroku, przy jedynej możliwości przekroczenia tego okresu z powodu braku możliwości działania przez stronę lub nienależytą jej reprezentację, z art. 190 ust. 4 w związku z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 konstytucji.

Wydział gospodarczy sądu rejonowego zasądził od skarżącej spółki zapłatę odpowiednich kwot na rzecz powoda. Skarżąca spółka złożyła apelację, którą sąd okręgowy odrzucił uznając, że nie została prawidłowo opłacona. Sąd okręgowy odrzucił zażalenie na postanowienie o odrzuceniu apelacji, a następnie odrzucił skargę o wznowienie postępowania. Zażalenie na postanowienie sądu również zostało odrzucone.

Kwestionowany przepis określa brak możliwości żądania wznowienia postępowania po upływie dwóch lat od daty uprawomocnienia się wyroku, chyba, że strona nie miała możliwości działania lub nie była właściwie reprezentowana. Przepis ten nie rozstrzyga sprawy wznowienia postępowania zakończonego postanowieniem sądu o odrzuceniu, jak w powyższej sprawie. Upływ nieprzekraczalnego dwuletniego terminu do złożenia skargi biegnie od momentu doręczenia stronie postanowienia o odrzuceniu, a nie od momentu wydania na posiedzeniu niejawnym postanowienia o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania. Zdaniem skarżącej spółki narusza to konstytucyjną zasadę zaufania do państwa i prawa.

Zamknięcie skarżącej spółki drogi sądowej do wznowienia postępowania na podstawie kwestionowanego przepisu, w sytuacji, gdy podstawą do wznowienia jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący niekonstytucyjności przepisów będących podstawą postanowienia o odrzuceniu apelacji, jest niedopuszczalne w świetle przepisów konstytucji.

Zdaniem skarżącej spółki, kwestionowany przepis nie może ograniczać celu jakim jest, wynikająca z art. 190 ust. 4 konstytucji, sanacja niekonstytucyjności przepisu prawa będącego podstawą postanowienia o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania, polegająca na obowiązku wznowienia przez sąd postępowania.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Andrzej Rzepliński, sprawozdawcą będzie sędzia TK Marek Mazurkiewicz.