Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustalanie najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych; upoważnienie dla Ministra Zdrowia do regulowania wysokości podwyżki wynagrodzeń dla pielęgniarek P 11/19

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy w Chorzowie, V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Pytanie prawne:

a) czy ustawa z dnia 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych jest zgodna z zasadą równości wobec prawa wyrażoną w art. 32 Konstytucji RP, zasadą sprawiedliwości społecznej wskazaną w art. 2 Konstytucji RP oraz zasadą równego dostępu do świadczeń z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych opisaną w art. 68 ust 2 Konstytucji RP?

b) czy Minister Zdrowia określając w § 2 ust 2 i w § 3 ust 2, a także w § 4 ust 5 i 6 § 4a rozporządzenia z dnia 14 października 2015 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń z opieki zdrowotnej średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia wraz z pochodnymi w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu  pielęgniarki przekroczył upoważnienie ustawowe zawarte w art. 137 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych , tj. czy miał prawo zgodnie z ustawą regulować we wskazanym rozporządzeniu wysokość podwyżki wynagrodzeń dla pielęgniarek w latach 2016 - 2019?,

c) czy art. 3 ust 3 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych jest zgodny z zasadą poprawnej legislacji wywodzoną z art. 2 Konstytucji RP w zakresie w jakim odsyła do przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach I opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych bez sprecyzowania, do których dokładnie przepisów rozporządzenia się odnosi?