Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uprawnienie do korzystania z ulgowych przejazdów dla polskich studentów studiujących za granicą; konieczność posiadanie legitymacji ISIC SK 42/19

Podmiot inicjujący postępowanie: I. S.

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności § 9 ust. 4 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr, 179 poz. 1495, ze zm.) w zakresie, w jakim „przepis ten nakazuje - obywatelom polskim, studentom w wieku do lat 26, studiującym za granicą, pragnącym skorzystać z przyznanej ustawą ulgi komunikacyjnej - posiadanie międzynarodowej legitymacji studenckiej International Student Identity Card- ISIC", z art. 12 i art. 58 w związku z art. 31 ust. 3 a także art. 51 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.