Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wynagrodzenie sędziów sądów powszechnych. P 71/08

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy w Toruniu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych , Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział IV Pracy, Sąd rejonowy w Starogardzie Gdańskim IV Wydział Pracy

Czy § 2 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów w części określającej wysokość stawki podstawowej wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego i sędziego sądu okręgowego powszechnego jest zgodny z art. 32, art. 2 Konstytucji RP oraz z art. 7 a) pkt i Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z dnia 19 grudnia 1966 roku, w części gwarantującej godziwy zarobek i równe wynagrodzenie za pracę o równej wartości bez jakiejkolwiek różnicy, mając na względzie zasady ukształtowania warunków wynagrodzenia sędziów i asesorów wojewódzkich sądów administracyjnych w art. 29 ustawy z dnia 25 lipca 2002 roku - Prawo o ustroju sądów administracyjnych w związku z § 2 cytowanego rozporządzenia w części określającej stawki wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu apelacyjnego;