Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wymiar kary orzeczonej a tryb przekazania tej kary do wykonania; związanie sądu określającego kwalifikację prawną czynu według prawa polskiego wymiarem kary orzeczonej w państwie obcym. SK 3/10

Podmiot inicjujący postępowanie: Jakub J. T.

O zbadanie zgodności art. 607s § 4 zdanie 2 w związku z przepisem art. 607t § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego z następującymi przepisami Konstytucji RP oraz Konwencji Rady Europy o przekazywaniu osób skazanych, sporządzonej w Strasburgu dnia 21 marca 1983 roku, ratyfikowanej w dniu 8 listopada 1994 roku, i tak:

- przepisu art. 607s § 4 zdanie 2 w związku z przepisem art. 607t § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego z przepisem art. 32 ust 1 Konstytucji RP w zakresie, w jakim ostateczny wymiar kary orzeczonej w stosunku do skazanego i podlegającej wykonaniu zależny jest od tego, w jakim trybie nastąpiło przekazanie tej kary do wykonania, tj. czy w trybie określonym w przepisie art. 61lc kpk w związku z przepisem art. 114 § 4 kodeksu karnego, czy też w trybie określonym w przepisie art. 607s § 4 kpk w związku z przepisem art. 607t § 2 kpk;

- przepisu art. 607s § 4 zdanie 2 w związku z przepisem art. 607t § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego z przepisem art. 42 ust 1 Konstytucji RP w zakresie, w jakim przewiduje związanie Sądu określającego kwalifikację prawną czynu według prawa polskiego wymiarem kary orzeczonej w państwie obcym niezależnie od górnej granicy wymiaru kary przewidzianej w prawie polskim za dane przestępstwo przypisane skazanemu;

- przepisu art. 607s § 4 zdanie 2 w związku z przepisem art. 607t § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego z przepisami art. 9, 10 oraz 11 Konwencji Rady Europy o przekazywaniu osób skazanych w zakresie, w jakim przewiduje związanie Sądu określającego kwalifikację prawną czynu według prawa polskiego wymiarem kary orzeczonej w państwie obcym niezależnie od górnej granicy wymiaru kary przewidzianej w prawie polskim za dane przestępstwo przypisane skazanemu;