Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak możliwości uwierzytelniania wszystkich dokumentów, służących do wykazania umocowania w sprawie, przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego. SK 11/10

Podmiot inicjujący postępowanie: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

O zbadanie zgodności art. 89 § 1 zdanie drugie ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego w brzmieniu nadanym przez art. 312 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku - Prawo własności przemysłowej z art. 2, art. 32 w związku z art. 45 ust. 1 oraz z art. 78 Konstytucji RP;