Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak możliwości odwołania się o decyzji sądu dotyczącej wniosku o wyłączenie sędziów, w sprawach w których przysługuje skarga kasacyjna. SK 38/09

Podmiot inicjujący postępowanie: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ"

O zbadanie zgodności art. 3941 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;