Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia skargi kasacyjnej SK 7/07

Podmiot inicjujący postępowanie: Zbigniew S.

O zbadanie zgodności art. 3989 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego z art. 2 i art. 45 Konstytucji RP;