Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia SK 97/06

Podmiot inicjujący postępowanie: Bronisław Z.

O stwierdzenie, że:

1. art.4249 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji RP;

2. art. 3989 §  2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji RP;