Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Koszty sądowe; wymóg uiszczenia opłaty sądowej od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej; wysokość tej opłaty. SK 48/12

Podmiot inicjujący postępowanie: B. B., R. Ch. i P. Ch.

O zbadanie zgodności:

1. art. 394§ 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego w związku z art. 194 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych w brzmieniu obowiązującym w dniu 26 stycznia 2010 roku, rozumiany w ten sposób, że zakres pojęcia "postanowienie sądu drugiej instancji co do kosztów procesu, które nie były przedmiotem rozstrzygnięcia sądu pierwszej instancji" nie obejmuje rozstrzygnięcia sądu okręgowego w przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych, wydanego po rozpatrzeniu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych złożonego wraz ze skargą na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej działającej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, a więc nie przewiduje możliwości zaskarżenia postanowienia sądu okręgowego w przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych (odmowie zwolnienia od kosztów sądowych), z art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2, art. 78 w zw. z art. 176 ust. 1, art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;

2. art. 34 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych z sprawach cywilnych, w brzmieniu obowiązującym po nowelizacji ustawą z dnia 5 listopada 2009 roku o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w zakresie, w jakim przepis ten wprowadza wymóg uiszczenia opłaty sądowej od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w takiej wysokości, która może uniemożliwić wniesienia tego środka zaskarżenia oraz rozpatrzenie sprawy przez sąd powszechny, z art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2, art. 78 w zw. z art. 176 ust. 1, art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;