Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Nabycie prawa do wcześniejszej emerytury SK 44/05

Podmiot inicjujący postępowanie: Otto R.

O zbadanie zgodności art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela, rozumianego w ten sposób, że nie obejmuje on zakresem swojej regulacji nauczycielskiego zatrudnienia wykonywanego na terenie Niemieckiej Republiki Demokratycznej w latach 1973-1986 na podstawie umów międzyrządowych zawartych pomiędzy rządami Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Niemieckiej Republiki Demokratycznej, albowiem praca ta nie może być, w rozumieniu tego unormowania, uznana za pracę w szczególnym charakterze, z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 67 ust. 1 Konstytucji RP;