Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odpłatność za naukę na drugim i kolejnych kierunkach studiów stacjonarnych. K 20/11

Podmiot inicjujący postępowanie: Grupa posłów na Sejm RP

O zbadanie zgodności art. 1 ustawy z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych ustaw:

1) pkt 76 lit. a w części obejmującej dodanie nowego punktu 1a oraz lit. b w całości,

2) pkt 120 w części obejmującej dodanie nowego art. 170a ust. 4, 5 i 7

- z art. 70 ust. 2 w związku z art. 2 Konstytucji RP;