Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odrzucenie środka odwoławczego z powodu nieuiszczenia opłaty. SK 4/08

Podmiot inicjujący postępowanie: Marcin L.

O zbadanie zgodności art. 1302 § 3 i art. 494 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego, w zakresie w jakim stawiają formalną przeszkodę do sprawiedliwego rozpoznania sprawy przez sąd w postaci bezwzględnej sankcji odrzucenia nienależycie opłaconych zarzutów od nakazu zapłaty wniesionych przez pełnomocnika - radcę prawnego bez wezwania go przez sąd o uiszczenie brakującej opłaty i bez możliwości jej uzupełnienia po ich odrzuceniu, z art. 45 ust. 1 w związku z art. 77 ust. 2, a także z art. 2 i 32 ust. 1 Konstytucji RP;