Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo własności, prawo do dziedziczenia SK 4/03

Podmiot inicjujący postępowanie: Juliusz T., Marek T., Aleksander T., Grupa posłów na Sejm RP, Tomasz Ś.

Skarżący wnoszą o stwierdzenie niezgodności art. 2 ust. 1 lit. e) i ust. 2 dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 6 września 1944 roku o przeprowadzeniu reformy rolnej z art. 2, art. 21 ust. 2, art. 21 ust. 1 w związku z art. 20, art. 64 i art. 31 ust. 2 i 3, art. 32 Konstytucji RP;
Grupa posłów wnosi o stwierdzenie, że:
1. art. 2 ust. 1 ostatnie zdanie w stosunku do nieruchomości opisanych lit. e) dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 6 września 1944 roku o przeprowadzeniu reformy rolnej w zakresie w jakim dla nieruchomości określonych w tym przepisie przewidywał ich przejście bezzwłocznie i w całości na własność Skarbu Państwa na cele reformy rolnej bez żadnego wynagrodzenia jest niezgodny z: art. 2, art. 21 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 1 i 2, art. 46, art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;
2. art. 2 ust. 1 ostatnie zdanie w stosunku do nieruchomości opisanych lit. e) dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 6 września 1944 roku o przeprowadzeniu reformy rolnej w zakresie w jakim dla nieruchomości określonych w tym przepisie przewidywał ich przejście bezzwłocznie i w całości na własność Skarbu Państwa na cele reformy rolnej bez żadnego wynagrodzenia jest niezgodny z: art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności i art. 26 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych;
3. art. 2 ust. 1 pierwsze zdanie w stosunku do nieruchomości opisanych lit. e) dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 6 września 1944 roku o przeprowadzeniu reformy rolnej w zakresie w jakim dla nieruchomości określonych w tym przepisie przewidywał przejście bezzwłocznie i w całości na mocy prawa na własność Skarbu Państwa również takich nieruchomości, które nie nadawały się do wykorzystania na cele reformy rolnej jest niezgodny z: art. 2, art. 21 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;
4. art. 2 ust. 1 pierwsze zdanie w stosunku do nieruchomości opisanych lit. e) dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 6 września 1944 roku o przeprowadzeniu reformy rolnej w zakresie w jakim dla nieruchomości określonych w tym przepisie przewidywał przejście bezzwłocznie i w całości na mocy prawa na własność Skarbu Państwa również takich nieruchomości, które nie nadawały się do wykorzystania na cele reformy rolnej jest niezgodny z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności;