Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tryb postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu. P 15/11

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Czy przepis § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości oraz szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać tymczasowe pomieszczenie w zakresie, w jakim uzależnia wystąpienie przez komornika do gminy o wskazanie tymczasowego pomieszczenia od ustalenia, że dłużnikowi nie przysługuje prawo do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może on zamieszkać

jest zgodny z przepisem art. 1046 § 4 i art. 1046 § 11 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 2 lipca 2004 roku zmieniającą ustawę Kodeks postępowania cywilnego z dniem 5 lutego 2005 roku) oraz art. 92 ust. 1 i art. 2 Konstytucji RP;