Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tytuł wykonawczy w postaci nakazu zapłaty opatrzonego w klauzulę wykonalności w systemie teleinformatycznym. P 7/12

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy w Chełmie I Wydział Cywilny

1) czy art. 50532 § 1 zdanie drugie Kodeksu postępowania cywilnego jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 i 76 Konstytucji RP oraz art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności;

2) czy art. 50536 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie w jakim przewiduje, że sprzeciw od nakazu zapłaty wniesiony przez jednego z pozwanych skutkuje uchyleniem nakazu zapłaty w całości oraz w zakresie w jakim nie przewiduje możliwości częściowego zaskarżenia nakazu zapłaty jest zgodny z art. 2, art. 32 ust.l, art. 45 ust.l oraz art. 76 Konstytucji RP;

3) czy art. 505 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie w jakim przewiduje, iż postanowienia o umorzeniu postępowania nie doręcza się pozwanemu jest zgodny z art. 45 ust. 1, art. 32 ust. 1 art. 78 w związku z art. 2 Konstytucji RP oraz art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności;

4) czy art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest zgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;

5) czy art. 783 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie w jakim normuje, iż klauzulę wykonalności pozostawia się wyłącznie w systemie teleinformatycznym jest zgodny z art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art. 78 Konstytucji RP;

Postępowanie umorzone postanowieniem z dnia 15 stycznia 2015 r.