Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera architekta w świetle obowiązujących przepisów. SK 35/09

Podmiot inicjujący postępowanie: Tadeusz G. , Agnieszka L.

O zbadanie konstytucyjności § 3 pkt 3 w związku z § 5 i 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 lipca 2004 roku w sprawie rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzorów dyplomów wydawanych przez uczelnie oraz w związku z art. 149 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym, który był podstawą dla wydania przedmiotowego rozporządzenia, i w związku z art. 275 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym, którym utrzymano moc obowiązującą wskazanego rozporządzenia na okres po dniu 1 września 2005 roku, z art. 2 i z art. 70 ust. 4 zd. 1 Konstytucji RP, w zakresie w jakim te przepisy znajdują zastosowanie wobec osób, które rozpoczęły studia wyższe na kierunku architektonicznym przed dniem ich wejścia w życie, tj. przed dniem 7 września 2004 roku i tym samym uniemożliwiają tym osobom uzyskanie tytułu zawodowego magister inżynier architekt;