Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Warunkowe umorzenie. P 15/09

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy w Lesznie Wydział II Karny

Czy przepis art. 66 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny oraz przepis art. 66 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny w zakresie, w jakim odnosi się do przestępstw zagrożonych karą od przekraczającej 3 lata pozbawienia wolności do nieprzekraczającej 5 lat pozbawienia wolności są zgodne z przepisem art. 32 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzonej w Rzymie w dniu 4 listopada 1950 roku oraz art. 14 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Politycznych i Obywatelskich;