Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wiek emerytalny strażaków Lotniskowych Służb Ratowniczo-Gaśniczych. K 4/12

Podmiot inicjujący postępowanie: Grupa posłów na Sejm RP

O zbadanie zgodności przepisu art. 26 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej z:

a) art. 32 ust 1 zdanie 2 w związku z art. 2 Konstytucji RP, w zakresie niedopuszczalnego pozbawienia gwarancji emerytalnej strażaków Lotniskowych Służb Ratowniczo-Gaśniczych ujawniającym się faworyzowaniem równorzędnej zadaniowo grupy strażaków Państwowej Straży Pożarnej, bo aktualnie brak jest sprawiedliwego zabezpieczenia emerytalnego dla strażaków lotniskowych w porównaniu ze stabilnie i nadzwyczajnie określonymi uprawnieniami emerytalnymi strażaków Państwowej Straży Pożarnej, co stanowi ewidentną dysproporcje społeczną i jest pogwałceniem zasady równego traktowania obywateli przez władze publiczne (art. 32 ust. 1 zdanie 2 Konstytucji RP) w korelacji do zasady demokratycznego państwa prawa urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji RP),

b) art. 5 Konstytucji RP, bowiem obecne dopełnienie wieku emerytalnego przez strażaków Lotniskowych Służb Ratowniczo-Gaśniczych określone na poziomie 65 roku życia, godzi w bezpieczeństwo państwa i obywateli, bo prowadzi wprost do obniżenia standardów ratownictwa lotniskowego, a tym samym powoduje brak zapewnienia obywatelom kraju odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa lub oferuje bezpieczeństwo o niedopuszczalnie zaniżonym standardzie;