Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wynagrodzenie sędziów. P 95/08

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział IV Pracy, Sąd Rejonowy w Koninie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społeczny, Sąd Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsk VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych , Sąd Rejonowy w Lublinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Czy przepisy § 2 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów w części określającej stawki wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego i sędziego sądu okręgowego, jest zgodny z zasadą równości wobec prawa (art. 32 Konstytucji RP) i z zasadą sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji RP) oraz z art. 7a) pkt i Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z dnia 19 grudnia 1966 roku, w części gwarantującej godziwy zarobek i równe wynagrodzenia za pracę w równej wartości bez jakiejkolwiek różnicy, mając na względzie zasady ukształtowania warunków wynagradzania sędziów i asesorów wojewódzkich sądów administracyjnych w art. 29 ustawy z dnia 25 lipca 2002 roku - Prawo o ustroju sądów administracyjnych w związku z § 2 cytowanego rozporządzenia, w części określającej stawki wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu apelacyjnego;