Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady nabycia przez Skarb Państwa prawa własności gruntu wchodzącego w skład linii kolejowych. P 13/09

Podmiot inicjujący postępowanie: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

Czy przepis art. 37a ust. 7 zdanie ostatnie ustawy z dnia 8 września 2000 roku o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"jest zgodny z art. 21 ust. 2 Konstytucji RP;