Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Osoby uprawnione do tworzenia związków zawodowych P 39/14

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Okręgowy w Lublinie IX Wydział Gospodarczy

Pytanie prawne czy przepis art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych – w zakresie, w jakim przyznaje prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych wyłącznie: pracownikom, bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencji, jeżeli nie są pracodawcami, wykluczając przysługiwanie takich uprawnień osobom świadczącym pracę w ramach tzw. wolnego zawodu (w szczególności muzyka) na podstawie innych umów cywilnoprawnych, a zwłaszcza umowy zlecenia i umowy o dzieło i niemającym statusu pracownika w rozumieniu przepisu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy – jest zgodny z przepisami art. 12, art. 31 ust. 2 i ust. 3, art. 32 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 59 ust. 1 i ust. 4 Konstytucji RP.