Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Warunkowe zawieszenie kary łącznej P 102/15

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej Wydział II Karny

Pytanie prawne czy art. 89 § 1 Kodeksu karnego, w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2015 roku, w zakresie w jakim pozwala na warunkowe zawieszenie kary łącznej tylko w przypadku jeżeli zachodzą przesłanki z art. 69 Kodeksu karnego jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 Konstytucji RP oraz z art. 6 ust. 1 i art. 6 ust. 3 lit. a Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz z art. 20 i art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.