Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady zaskarżania uchwał lub zarządzeń organów gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej SK 38/15

Podmiot inicjujący postępowanie: S. L.

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:
1. art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, w zakresie, w jakim wprowadza niedopuszczalne ograniczenie w korzystaniu z konstytucyjnych wolności i praw, skutkujące pozbawieniem prawa do sądu, uniemożliwiając zaskarżenie uchwały lub zarządzenia, podjętego przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - do sądu administracyjnego, podmiotowi, który nie wykaże interesu prawnego (konkretnego, indywidualnego interesu prawnego wynikającego z normy prawa materialnego) oraz naruszenia interesu prawnego w dacie podjęcia przez organ gminy uchwały lub zarządzenia, w stosunku do celu regulacji, z art. 45 ust. 1 oraz art. 31 ust. 3 w związku z art. 45 ust. 1 i art. 2 Konstytucji RP;
2. art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt 1) oraz art. 1 ust. 2 pkt 7) ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w zakresie, w jakim umożliwia zaskarżanie uchwały lub zarządzenia jedynie podmiotowi, który wykazał interes prawu (konkretny, indywidualny, wynikający z określonej normy prawa materialnego) oraz naruszenie interesu prawnego w dacie podjęcia przez organ gminy uchwały lub zarządzenia, w stosunku do celu regulacji, z art. 45 ust. 1 oraz art. 31 ust. 3 w związku art. 45 ust. 1 i art. 2 oraz art. 77 ust. 2 w związku z art. 2 oraz art. 64 ust. 3 Konstytucji RP;
oraz o orzeczenie, że:
3. art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, w zakresie, i jakim przewiduje, że interes prawny lub uprawnienie do zaskarżenia uchwały lub zarządzenia podjętego przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - do sądu administracyjnego przysługuje jedynie podmiotowi, który wykaże interes prawny oraz naruszenie interes prawnego w dacie podjęcia przez organ gminy uchwały lub zarządzenia, jest niezgodny art. 45 ust. 1 oraz art. 31 ust. 3 w związku z art. 45 ust. 1 i art. 2 Konstytucji RP;
4. art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z ar art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt 1) oraz art. 1 ust. 2 pkt 7) ustawy z dnia 27 marca 2003 roku planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w zakresie, w jakim przewiduje, ż zaskarżanie uchwały lub zarządzenia podjętego przez organ gminy w sprawie z zakres administracji publicznej - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - do sąd administracyjnego przysługuje jedynie podmiotowi, który wykazał interes prawny ora naruszenie interesu prawnego w dacie podjęcia przez organ gminy uchwały lub zarządzenia jest niezgodny z art. 45 ust. 1 oraz art. 31 ust. 3 w związku z art. 45 ust. 1 art. 2 oraz art. 64 ust. 3 Konstytucji RP.