Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odszkodowanie za szkody łowieckie - uprawy wieloletnie SK 8/16

Podmiot inicjujący postępowanie: Sp. z o.o.

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:
1) art. 49 ustawy z dnia 13 października 1995 roku - Prawo łowieckie z art. 2, art. 64 ust. 3 i art. 92 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonego dnia 20 marca 1952 roku w Paryżu;
2) § 4 i § 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych z art. 2, art. 64 ust. 3 i art. 92 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonego dnia 20 marca 1952 roku w Paryżu, a także art. 49 ustawy z dnia 13 października 1995 roku - Prawo łowieckie;
3) § 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych z art. 2, art. 32 i art. 64 ust. 2 Konstytucji RP oraz art. 14 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku.