Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Bankowy Fundusz Gwarancyjny K 49/16

Podmiot inicjujący postępowanie: Grupa posłów na Sejm RP

Wniosek o zbadanie zgodności przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji:
1. art. 57 ust. 5 w związku z art. 2 pkt 65 oraz art. 35 ust. 2 w związku z art. 2 pkt 57 oraz w związku z art. 57 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 w związku z art. 272 ust. 1 oraz art. 282 ust. 1 i ust. 2 zaskarżonej Ustawy, w zakresie w jakim przewidują, że środki funduszu gwarancyjnego banków mogą służyć realizacji zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (dalej jako „kasy"), zaś kwoty uzyskane przez Fundusz z masy upadłości kasy zasilają fundusz gwarancyjny kas – z zasadą proporcjonalności i zasadą sprawiedliwości społecznej wynikającymi z art. 2 oraz z art. 21 ust. 1 i ust. 2 i art. 64 ust. 1, ust. 2 i ust. 3, art. 20 i art. 22 Konstytucji oraz art. 32 ust. 1 Konstytucji,
2. art. 273 ust. 5 w związku z ust. 1 i ust. 3 oraz w związku z art. 295 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 100, art. 110 ust. 1, art. 112 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 zaskarżonej Ustawy, w zakresie w jakim przewidują, że środki funduszu przymusowej restrukturyzacji banków mogą służyć finansowaniu przymusowej restrukturyzacji kas – z zasadą proporcjonalności i zasadą sprawiedliwości społecznej wynikającymi z art. 2 oraz z art. 21 ust. 1 i ust. 2 i art. 64 ust. 1, ust. 2 i ust. 3, art. 20 i art. 22 Konstytucji oraz art. 32 ust. 1 Konstytucji,
3. art. 286 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 w związku z art. 287 ust. 1, ust. 2 i ust. 3, art. 288 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 oraz art. 295 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 w zw. z art. 296 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 oraz art. 297 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 zaskarżonej Ustawy, w zakresie w jakim nakładają na banki obowiązki finansowania funduszu gwarancyjnego banków oraz funduszu przymusowej restrukturyzacji banków do minimalnych i docelowych poziomów środków wyższych, niż odpowiednie poziomy środków przewidziane w przypadku kas oraz w krótszych, niż w przypadku kas terminach osiągnięcia tych poziomów – z zasadą proporcjonalności i zasadą sprawiedliwości społecznej wynikającymi z art. 2 oraz z art. 20 i art. 22 oraz art. 32 ust. 1 Konstytucji,
4. art. 7 ust. 4 zaskarżonej Ustawy w zakresie, w jakim nie przewiduje udziału w Radzie Funduszu członków powoływanych przez Związek Banków Polskich – z zasadą proporcjonalności wynikającą z art. 2 Konstytucji.