Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Bezskuteczność dokonanej w ciągu sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości zapłaty niewymagalnego długu SK 75/21

Podmiot inicjujący postępowanie: Sp. z o.o.

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 127 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228, ze zm.), z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.