Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak możliwości czynnego udziału osób uprawnionych do reprezentowania spółki w postępowaniu egzekucyjnym SK 69/19

Podmiot inicjujący postępowanie: sp. z o.o.

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 1053 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r, - Kodeks postępowania cywilnego w zakresie, w jakim nie przewiduje czynnego udziału osoby uprawnionej do reprezentacji osoby prawnej w sprawach o zaniechanie czynności przez dłużnika lub nieprzeszkadzanie czynnościom wierzyciela, z art. 41 ust. 1 i 2 w związku z art. 30 oraz z art. 45 ust, 1 Konstytucji RP.