Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak możliwości przyjęcia do rozpoznania skargi na przewlekłość postępowania wykonawczego w przedmiocie udzielenia przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności SK 84/23

Podmiot inicjujący postępowanie: M. M.

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 2 ust. lb ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2018 r. poz. 75, ze zm.) w zakresie, w jakim „skarżony przepis pozwala Przewodniczącemu Wydziału Karnego Odwoławczego Sądu Okręgowego odmówić przyjęcia do rozpoznania skargi skazanego na przewlekłość postępowania wykonawczego w przedmiocie udzielenia przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności tylko i wyłącznie z powodu stwierdzenia, że tego rodzaju sprawa (wchodząca w zakres regulacji Kodeksu karnego wykonawczego) wyłączona jest z kategorii spraw objętych regulacjami w/w ustawy o skardze na przewlekłość postępowania, której to ustawy nie stosuje się do spraw, o których mowa w art. 1§ 1ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 652 ze zm.) i jednocześnie sprawa ta nie stanowi wyjątku, o którym mowa w art. 2 ust. lb w/w ustawy o skardze na przewlekłość postępowania”,
z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.