Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak możliwości zaliczenia – do części składkowej emerytury rolniczej – okresu pracy w gospodarstwie rolnym rodziców w charakterze domownika po upływie 25 lat liczonych od daty 30 czerwca 1977 r. SK 9/23

Podmiot inicjujący postępowanie: K. W.

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 25 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299) w zakresie, w jakim „nie przewiduje możliwości doliczenia do liczby lat podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu sprzed 1 lipca 1977 r., od której zależy wysokość części składkowej emerytury lub renty, także wobec osób, które spełniły warunki nabycia prawa do emerytury rolniczej po upływie 25 lat”, z art. 2, art. 7, art. 32 i art. 67 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.