Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak możliwości zaskarżenia postanowienia w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu przed sądem drugiej instancji SK 20/22

Podmiot inicjujący postępowanie: Sp. z o.o.

Skarga konstytucyjna w sprawie zgodności art. 3942 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1575) w zakresie, w jakim nie daje podstaw do zaskarżenia (nie przewiduje możliwości zaskarżenia) postanowienia oddalającego zgłoszony w apelacji wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych (od opłaty od apelacji) rozpoznawany po raz pierwszy przez sąd odwoławczy , jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w zw. z art. 78 w zw.z art. 176 ust. 1 w zw. z art. 32 ust. 1 i 2 w zw. z art. 77 ust. 2 w zw. art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.