Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak możliwości zaskarżenia, przez inną osobę niż Prokurator Generalny, postanowienia sądu dopuszczającego do wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów zawierających informacje objęte tajemnicą zawodową radcy prawnego i doradcy podatkowego SK 93/23

Podmiot inicjujący postępowanie: M. K.

Skarga Konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 17 ust. 15i w związku z art. 17 ust. 15h w związku z art. 17 ust. 15g pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, ze zm.) w zakresie, w jakim „nie przewidują możliwości wniesienia zażalenia przez inną osobę niż Prokurator Generalny, na postanowienie Sądu w przedmiocie dopuszczenia do wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów zawierających informacje, o których mowa w art. 178a i 180 § 3 k.p.k. albo informacje stanowiące tajemnice związane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o których mowa w art. 180
  2 k.p.k.”,
z art. 32 ust. 1 w związku z art. 78; art. 42 ust. 2; art. 78 w związku z art. 176 ust. 1;
art. 45 ust. 1 w związku z art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.