Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak przyznania innym jednostkom organizacyjnym i podmiotom gospodarczym (przedsiębiorcom), kontrolowanym przez NIK, dostępu do drogi sądowej w celu kontroli zgodności z prawem wszczęcia i wykonywania kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli K 1/24

Podmiot inicjujący postępowanie: Prokurator Generalny

Wniosek o zbadanie zgodności:

1)    art. 30 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 623) w zakresie, w jakim nie przewiduje sądowej kontroli zgodności z prawem wszczęcia i wykonywania kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli wobec „innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców)” określonych w art. 2 ust. 3 tej ustawy z art. 45 ust. 1 i z art. 77 ust. 2 Konstytucji;
2)    art. 61a ust. 5 i ust. 8 w związku z art. 54 ust. 1 powołanej w punkcie 1 ustawy w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości zaskarżenia do sądu uchwały zespołu orzekającego w sprawie zastrzeżeń kierownika jednostki kontrolowanej, określonej w art. 2 ust. 3 tej ustawy, zgłoszonych do wystąpienia pokontrolnego, w których kwestionowana była legalność wszczęcia i wykonywania kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli z art. 45 ust. 1 i z art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.