Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak udokumentowania umocowania do reprezentowania spółki poprzez nieprzedłożenie odpisu z KRS – pomimo powszechności danych zawartych w rejestrze – jako brak formalny skargi uniemożliwiający nadanie jej biegu SK 67/22

Podmiot inicjujący postępowanie: sp. z o.o.

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 58 § 1 pkt 3 w związku z art. 49 § 1 w związku z art. 29 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325) „w rozumieniu pozwalającym na odrzucenie skargi w przypadku nieuzupełnienia jej o odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, który to jest powszechnie dostępny i jego brak nie uniemożliwia nadania sprawie biegu”, z art. 45 ust. 1, art. 2, art. 77 ust. 2, art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.