Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kompetencje komornika sądowego do rozstrzygania o upływie terminu przedawnienia roszczenia egzekwowanego przez wierzyciela P 23/19

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy w Obornikach I Wydział Cywilny

Pytanie prawne czy:

a) art. 804 § 2 i art. 804 § 2 w zw. z art. 797 § 11 w zw. z art. 758 w zw. z art. 759 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: „k.p.c.”), w zakresie w jakim przyznają komornikowi sądowemu kompetencję do rozstrzygnięcia, czy upłynął, nie będąc przerwanym, termin przedawnienia dochodzonego przez wierzyciela roszczenia i, w razie pozytywnego rozstrzygnięcia tego zagadnienia, kompetencję do odmowy wszczęcia egzekucji, jest zgodny z art. 175 ust. 1 Konstytucji RP,

b) art. 804 § 2 k.p.c., w zakresie w jakim przyznaje organowi egzekucyjnemu kompetencję do orzekania w przedmiocie przedawnienia roszczenia, o którego przedawnieniu orzeczono już prawomocnym orzeczeniem sądowym, jest zgodny z art. 2 Konstytucji RP,

c) art. 804 § 2 i 804 § 2 w zw. z art. 797 § 11 k. p. c., w za kresie w uniemożliwia wszczęcie egzekucji wierzytelności, które nie przedawnieniu na skutek innych okoliczności, niż przerwanie przedawnienia oraz w zakresie w jakim uniemożliwia wszczęcie egzekucji wierzytelności, które nie uległy przedawnieniu na skutek nieudokumentowanego przerwania biegu przedawnienia, jest zgodny z art. 2 oraz art. 64 ust. 1 i 2 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.