Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak ponoszenia przez Skarb Państwa kosztu usuwania i przechowywania pojazdów przejętych na własność Skarbu Państwa zgodnie z decyzjami naczelników urzędów skarbowych K 22/19

Podmiot inicjujący postępowanie: Rada Powiatu Grodzkiego

Wniosek o zbadanie zgodności art. 13 ustawy z dnia 22 lipca 2010 r, o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim „nie przewiduje on ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów przechowywania pojazdów za cały okres przechowywania w przypadku pojazdów przejętych na własność Skarbu Państwa zgodnie z decyzjami Naczelników Urzędów Skarbowych, nie wskazuje właściwej do ponoszenia tych kosztów statio fisci Skarbu Państwa oraz nie wskazuje organu właściwego do orzekania o tych kosztach” z art. 2, art. 7 oraz art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji RP.