Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podatek od nieruchomości - rekultywacja gruntów po wyczerpaniu złoża jako prowadzenie działalności gospodarczej SK 36/20

Podmiot inicjujący postępowanie: H.K.-Ł.

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, rozumianego w ten sposób, że „wystarczającą przesłanką zakwalifikowania gruntu podlegającego opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości do kategorii gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest niezrekultywowanie terenu po wyczerpaniu złoża w rozumieniu przepisów ustawy [z dnia 3 lutego 1995 r.] o ochronie gruntów ornych i leśnych, pomimo, że grunt nie jest w posiadaniu podmiotu będącego przedsiçbiorcą lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą", z art. 2 w związku z art. 64 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 84 i art. 217 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.