Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przebieg procesu legislacyjnego ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych; kompetencje organu regulacyjnego K 18/19

Podmiot inicjujący postępowanie: Rada Miasta Piły

Wniosek o zbadanie zgodności:

1) ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa nowelizująca) w całości:

 

,,a) z zasadą rozpatrywania projektu ustawy w ramach trzech czytań sejmowych wynikającą z art. 119 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej mającego swoje konstytucyjne umocowanie w art. 112 Konstytucji w związku z zasadą legalizmu wyrażoną w art. 7 Konstytucji formułującą nakaz działania organów władzy publicznej w granicach i na podstawie prawa, w tym także w granicach regulaminowych wyznaczających zasady i tryb procedury prawodawczej, w związku ze standardami demokratycznego państwa prawnego wynikającymi z art. 2 Konstytucji,

 

b) ze standardami demokratycznego państwa prawnego wynikającymi z art. 2 Konstytucji oraz z zasadą legalizmu wyrażoną w art. 7 Konstytucji formułującą nakaz działania organów władzy publicznej w granicach i na podstawie prawa, w tym także w granicach ustawowych wyznaczających zasady i tryb procedury prawodawczej, w związku z art. 3 pkt 5 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej oraz w związku z wyrażoną w preambule Konstytucji zasadą współdziałania władz i zasadą dialogu społecznego,

c) z zasadami poprawnej legislacji wynikającymi z art. 2 Konstytucji oraz z zasadami procesu legislacyjnego, wynikającymi z Regulaminu Sejmu RP, mającym swoje konstytucyjne umocowanie w art. 112 Konstytucji w związku z zasadą legalizmu wyrażoną w art. 7 Konstytucji formułującą nakaz działania organów władzy publicznej w granicach i na podstawie prawa, w tym także w granicach regulaminowych wyznaczających zasady i tryb procedury prawodawczej (…)”;

2) art. 24b ust. 1 i 2, art. 24c ust. 1, 2 i 3 oraz art. 27a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej: u.z.w.z.o.ś.), dodanych art. 1 pkt 8 ustawy nowelizującej w zakresie, w jakim „wyposażają organ regulacyjny w kompetencję do zatwierdzenia taryfy w związku z art. 24 ust. 1, 4, 5, 8 i 9a u.z.w.z.o.ś. uchylonymi art. 1 pkt 6 ustawy nowelizującej w zakresie, w jakim pozbawiają wójta oraz radę gmin ich dotychczasowych kompetencji w procedurze zatwierdzenia taryfy”,

z art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 2 w związku z art. 165 ust 2, art. 166 ust. 1 oraz art. 169 ust. 1, a także z Preambułą Konstytucji,

3)  art. 24c ust. 4 oraz art. 27a ust. 3 pkt 2 u.z.w.z.o.ś., dodanych art. 1 pkt 8 ustawy nowelizującej w zakresie, w jakim „wyposażają organ regulacyjny w kompetencję do ustalenia tymczasowej taryfy, w związku z art. 24 ust. 1, 4, 5, 8 i 9a u.z.w.z.o.ś. uchylonymi art. 1 pkt 6 ustawy nowelizującej w zakresie, w jakim pozbawiają wójta oraz radę gmin ich dotychczasowych kompetencji w procedurze zatwierdzenia taryfy”,

z art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 2 w związku z art. 165 ust. 2, art. 166 ust. 1 oraz art. 169 ust. 1, a także z Preambułą Konstytucji;    .    .

4) art. 24i ust. 1, 2 i 4 oraz art. 27a ust. 3 pkt 2 u.z.w.z.o.ś. dodanych art. 1 pkt 8 ustawy nowelizującej w zakresie, w jakim „wyposażają organ regulacyjny w kompetencję do zatwierdzenia cen i stawek opłat w okresie pierwszych 18 miesięcy od dnia podjęcia działalności przez powołane lub utworzone przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne lub podjęcia przez istniejące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nowego rodzaju działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, w związku z art. 24a ust. 1 i 2 u.z.w.z.o.ś., uchylonymi art. 1 pkt 7 ustawy nowelizującej w zakresie, w jakim pozbawiają wójta oraz radę gmin ich dotychczasowych kompetencji w procedurze ustalania ww. cen i stawek opłat”,

z art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 2 w związku z art. 165 ust. 2, art. 166 ust. 1 oraz art. 169 ust. 1, a także z Preambułą Konstytucji;

5) art. 24b ust. 1 i 2, art. 24c ust. 1,2 i 3 oraz art. 27a ust. 3 pkt 2 u.z.w.z.o.ś., dodanych art. 1 pkt 8 ustawy nowelizującej w zakresie, w jakim „wyposażają organ regulacyjny w kompetencje nadzorcze nad działalnością samorządu gminnego w zakresie świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków”,

z art. 171 ust. 1 i 2 Konstytucji;

6) art. 24c ust. 4 oraz art. 27a ust. 3 pkt 2 u.z.w.z.o.ś., dodanych art. 1 pkt 8 ustawy nowelizującej w zakresie, w jakim „wyposażają organ regulacyjny w kompetencje nadzorcze nad działalnością samorządu gminnego w zakresie świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków”,

z art. 171 ust. 1 i 2 Konstytucji;

7) art. 24i ust. 1, 2 i 4 oraz art. 27a ust. 3 pkt 2 u.z.w.z.o.ś., dodanych art. 1 pkt 8 ustawy nowelizującej w zakresie, w jakim „wyposażają organ regulacyjny w kompetencje nadzorcze nad działalnością samorządu gminnego w zakresie świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę zbiorowego odprowadzania ścieków”,

z art. 171 ust. 1 i 2 Konstytucji;

8) art. 24c ust. 5, 6 i 7, art. 24d ust. 1-4, art. 24e ust. 1 oraz art. 24f ust. 1, 2 i 3 u.z.w.z.o.ś., ze względu na ich funkcjonalny związek z przepisami wskazanymi w pkt 2-7,

z art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 2 w związku z art. 165 ust. 2, art. 166 ust. 1 oraz art. 169 ust. 1, art. 171 ust. 1 i 2, a także z Preambułą Konstytucji.