Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Objęcie nieruchomości ochroną planu zagospodarowania przestrzennego SK 132/20

Podmiot inicjujący postępowanie: M. S.

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 7 pkt 4 w związku z art. 19 ust. 1 w związku z art. 145 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w zakresie, w jakim „pozwalają na objęcie budynku ochroną planu zagospodarowania przestrzennego, mimo że nie jest on ujęty w rejestrze zabytków, ani w gminnej ewidencji zabytków oraz nie został wskazany przez wojewódzkiego konserwatora zabytków” z art. 64 ust. 1 w związku z ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.