Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obowiązek przekazania uprawnionemu organowi informacji o powierzeniu pojazdu do kierowania lub używania SK 54/24

Podmiot inicjujący postępowanie: M. G.

Skarga konstytucyjna  zbadanie zgodności art, 96 § 3 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2022 r. poz. 2125, ze zm.) w związku z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, ze zm.) w zakresie, w jakim:
1)    „zobowiązują właściciela pojazdu lub jego posiadacza do wskazania siebie jako osoby, która kierowała lub używała w oznaczonym czasie pojazd”;
2)    „nie wskazuje terminu przechowywania przez właściciela lub posiadacza pojazdu informacji komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie”;
3)    „nie wskazuje terminu, w jakim właściciel lub posiadacz pojazdu jest zobowiązany do przekazania uprawnionemu organowi informacji komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie”,
z art. 42 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.